تفاوت پیمانکاران ساختمان

خدمات ساختمانی
82
1400/12/03
تفاوت پیمانکاران ساختمان

رادین

1402/03/08

فکر نمی کردم پیمانکارا باهم تفاوت داشته باشن

رادوین

1402/03/08

برای نحوه استخدام پیمانکار عمومی توضیحتون کامل نبود.

پست های اخیر